09128921184/02136286746 مهندس کمیل محمدی بلوک هبلکس بلوک هبلکس بلوک هبلکس بلوک هبلکس هبلکس هبلکس

مقالات

 • ابعاد بلوک هبلکس ابعاد بلوک هبلکس - ابعاد بلوک هبلکس ابعاد بلوک هبلکس همانطور که میدانید هبلکس به صورت مکعب مانند میباشد یعنی دارای طول – عرض و ارتفا میباشد . که در بلوک هبلکس این سه هر کدام دارای اندازه متفاوتی میباشد که بسته به نوع استفاده شما متغیر است . نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که این […]
 • فواید بلوک هبلکس فواید بلوک هبلکس - فواید بلوک هبلکس وقتی قرار از یک محصولی استفاده بشه اولین سوالی که میاد توی ذهنمون این سوال که خب این محصول یا این کالا چه معایبی داره و چه مزایا و یا فواید این این محصول چی هست . بعد از گرفتن جواب این سوال شما باید مزایا محصول را در کفه ای از […]
 • تخریب بتن واثرات زیست محیطی آن تخریب بتن واثرات زیست محیطی آن - تخریب بتن واثرات زیست محیطی آن تخریب بتن واثرات زیست محیطی آن | یک سازه بتن مسلح درطول عمرمفیدخودپیوسته بااثرات مختلف تهاجمی وزیست محیطی که می تواند باعث آسیب آن شودروبه رو می باشد. این تاثیرات می تواندازمحیط زیست سرچشمه بگیرد ویامربوط به استفاده ازآن سازه درگذرزمان باشد. عوامل موثردرطول عمرمفیدیک سازه رامی توان درسه […]
 • بتن سبک بتن سبک - بتن سبک وزن مخصوص: بتن سبک | هرمترمکعب حدود۶۰۰کیلوگرم مقاومت فشاری: ۳۰تا۳۵کیلوگرم بتن سبک | کارکردن بابتن سبک(هبلکس) بسیارآسان است. مثلابه راحتی می توان آن رااره کردیامیخ درآن کوبید ویاجای پریزیاکانال عبورسیم برق ولوله های آب رادرآن تعبیه نمود. علاوه براین بتن سبک درمقابل آتش بسیارمقاوم است وکلیه شرایط سلامت محیط زیست رادارامی باشد. باتوجه […]
 • روش های کاهش اثرات زیست محیطی بتن روش های کاهش اثرات زیست محیطی بتن - روش های کاهش اثرات زیست محیطی بتن اثرات زیست محیطی که صنعت بتن داردمی تواندازطریق بهره وری بیشترازمنابع باصرفه جویی درمصرف مصالح وانرژی برای ساخت بتن وازطریق بهبودبخشیدن به پایایی سازه ها ومحصولات بتنی کاهش یابد. خاطرنشان ات که این کارباهمتی جدی قابل حصول است ودراین راستابایدفرهنگ شتاب بخشی درتولیدبه فرهنگ افزایش بهره وری ازمنابع […]
 • سبک سازی چیست؟ سبک سازی چیست؟ - سبک سازی چیست؟ نیازگسترده وروزافزون جامعه به مسکن وساختمان وضرورت استفاده ازروش ها ومصالح جدیددرجهت افزایش سرعت ساخت،سبک سازی، افزایش عمرمفید ونیزبالابردن مقاومت ساختمان دربرابرزلزله و…رابیش ارپیش مطرح نموده است. سبک سازی چیست؟ | حل یک سری مشکلات نظیرزمان طولانی اجرا،عمرمفیدکم ویاهزینه بالایاجرای ساختمان هاهمواره نیازمندارائه راهکارهایی به منظوراستفاده عملی ازروش های نوین ومصالح ساختمانی […]
 • عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای - عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای درطراحی دیوارهای غیرسازه ای یک سری ازعوامل هستند که بایدموردتوجه قراربگیرند. عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای | درادامه این عوامل راتشریح می کنیم: وزن: عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای | جهت کم کردن نیروهای زلزله یکی ازمهم ترین مواردی که درطراحی ساختمان هابایدموردتوجه قراربگیرد وزن آن ساختمان است.بامقایسه نمودن وزن […]
 • تاثیراستفاده ازبتن سبک نانویی درساختمان تاثیراستفاده ازبتن سبک نانویی درساختمان - تاثیراستفاده ازبتن سبک نانویی درساختمان اگرازبتن نانویی درسقف یک ساختمان استفاده کنیم، درمقایسه بابتن معمولی،درهرمترمربع به میزان۱۲۰کیلوگرم وزن سقف سبک ترمی شود. که این مقداردریک سازه هزارمترمربعی،حدود۱۲۰تن خواهدشد. تاثیراستفاده ازبتن سبک نانویی درساختمان | طبق قانون هرچه وزن ساختمان بیشترباشدمقاومت آن درمقابل حوادثی مثل زلزله کاهش می یابد. برای بالابردن افزایش وقدرت ساختمان استفاده ازفناوری […]
 • بتن هواداراتوکلاونشده وجایگاه آن دربین انواع بتن سبک بتن هواداراتوکلاونشده وجایگاه آن دربین انواع بتن سبک - بتن هواداراتوکلاونشده وجایگاه آن دربین انواع بتن سبک یکی ازانواع بتن سبک بتن هواداراتوکلاونشده است که به دلیل وجود حباب های هوای ناشی ازاستفاده ازکف یاماده گازساز دارای ساختاری متخلخلی ووزن کم است. بتن هواداراتوکلاونشده وجایگاه آن دربین انواع بتن سبک | ACI523اصطلاح بتن های هوادار یابتن اسفنجی متخلخل رابرای این نوع بتن هامطرح نموده […]
 • دانستنی هایی درموردسبکدانه دانستنی هایی درموردسبکدانه - دانستنی هایی درموردسبکدانه تراکم صحیح بتن سبکدانه: دانستنی هایی درموردسبکدانه | بتن های سبکدانه به شدت درمعرض جداشدگی هستند. تراکم باقدرت زیاد ویامدت بیش ازحدمشکلات جدی تری رابه وجودمی آورد. تزاکم بایدزمانی قطع شودکه احساس می کنیم شیره یاسنگدانه هاشروع به روزدن می نمایند. لرزش،بیش ازفشاروضربه موجب جداشدگی می شود. برای ایجادمقاومت ودوام کافی بایدهوای […]
 • ویژگی های عمده بتن سبک ویژگی های عمده بتن سبک - ویژگی های عمده بتن سبک بتن سبک یابلوک یکی ازانواع مصالح ساختمانی است که درصنعت ساختمان سازی دربین مهندسان ومعماران عرصه ساختمان ازاهمیت ومحبوبیت بالایی برخورداراست. ویژگی های عمده بتن سبک | این اهمیت ومحبوبیت بالا به دلیل مزایای زیادی است که بتن سبک توانسته ازآن خودنماید. ویژگی های عمده بتن سبک | درادامه به […]
 • شناخت انواع بلوک شناخت انواع بلوک - شناخت انواع بلوک بلوک چیست؟ شناخت انواع بلوک | جهت پرکردن سطوح دیوار وسقف قطعاتی به نام بلوک بانحوه تولیدوکاربرد وجودداردکه درصنعت ساختمان سازی مورداستفاده قرارمی گیرد. ازانواع بلوک میتوان به مواردذیل اشاره کرد: بلوک سیمانی(باربر،توخالی،توپر،معمولی) بلوک سبک(AAc،لیکا،گازی،پوکه ای سبک،بلوک پوکه ای لیکا)بلوک سفال هرکدام ازاین بلوک ها به روش های مختلفی قابل تقسیم هستند […]
 • بلوک سبک بلوک سبک - بلوک سبک بلوک سبک | بلوک سبک راهمان بلوک clc،aac،naac می شناسند که تفاوت آن هادرچگومگی تولیدوفرآوری آن می باشد. بلوک سبک یک نوع بلوک متخلخل می باشد که مواداولیه برای تولیدآن ماسه ریزدانه وحباب های هوامی باشدکه دراندازه های مختلف تولیدمی شود. این محصول ماحصل تزریق حباب هوابه بتن متشکل ازماسه ریزدانه وسیمان می […]
 • بلوک سیمانی بلوک سیمانی - بلوک سیمانی بلوک سیمانی | بلوک سیمانی به قطعه هایی گفته می شود که معمولابرای ساخت ساختمان ها،دیوارها، سقف هاکاربرددارد. بلوک سیمانی | این بلوک های سیمانی باتوجه به نوع نیازدراندازه وابعادوبامصالح مختلفی ساخته می شوند. بلوک سیمانی | البته درسال های اخیرباتوجع به استانداردهااین بلوک های سیمانی هم دراندازه های استانداردساخته می شوند. برای […]
 • مناسب ترین بلوک برای دیوارچینی - مناسب ترین بلوک برای دیوارچینی مناسب ترین بلوک برای دیوارچینی | بلوک های لیکا برای ساخت دیواراستفاده می شوند که بلوک های سبکی هستندودربرابرآتش مقاومت زیادی دارند.همچنین این بلوک ها یک نوع عایق صوتی هستند. مناسب ترین بلوک برای دیوارچینی | این گونه بلوک هاامروزه بیشتردر آپارتمان سازی هااستفاده می شود. درباره این بلوک هابایدبه […]
 • سبکدانه چیست؟ سبکدانه چیست؟ - سبکدانه چیست؟  سبکدانه چیست؟:پوکه ها همان سنگدانه های  سبک طبیعی هستند سبکدانه چیست؟ :که به صورت پوکه معدنی یافرآوری شده ای(صنعتی،لیکا)هستند.سنگدانه ها دارای وزن بسیارکم هستند که این وزن کم به دلیل تخلخل آن است. سبک دانه چیست؟:ازاین دانه هامی توان برای پرکردن فضاهای خالی جهت کاهش وزن،عایق کاری حرارتی وصوتی وامثال آن استفاده کرد. […]
 • خرید بلوک هبلکس ورامین خرید بلوک هبلکس ورامین - خرید بلوک هبلکس ورامین خرید هبلکس در ورامین خرید بلوک هبلکس ورامین | شرکت بلوک هبلکس با احداث انبار جدید خود در شهرستان ورامین امکان ارسال بلوک هبلکس به تهران و سایر شهره های اطراف را با کمترین زمان فراهم کرده هست . از جمله مزایایی این طرح میتوان به خرید با متراژ های کمتر […]
 • افزودنی حباب ساز بتن افزودنی حباب ساز بتن - افزودنی حباب ساز بتن همانطور که قبلا صحبت شد میدانیم که بتن سبک دارای حباب های هوا یا همان حباب های گاز میباشد . این حباب های بر اثر ترکیبات شیمیایی که درون بتن انجام میشود به وجود می اید . حال این حباب ها بر اثر ترکیب پودرالومینیوم به همراه  آب به وجود می […]
 • بلوک سبک aac چیست بلوک سبک aac چیست - بلوک سبک aac چیست بلوک aac  چیست بلوک سبک AAC چیست :بلوک سبک aac  یا بتن aac نوعی بتن سبک است که از اختلال و پخت یک سری از مواد اولیه همچون سیلیس – پودرالومینیوم – اهک – سیمان ساخته میشود این نوع بتن پس از ترکیب مواد اولیه و برش به سایز های مورد […]
 • لیست قیمت چسب بلوک هبلکس لیست قیمت چسب بلوک هبلکس - لیست قیمت چسب بلوک هبلکس لیست قیمت ملات اماده هبلکس   لیست قیمت چسب بلوک هبلکس :درحال حاضر ملات بلوک هبلکس به صورت پودر چسب به فروش میرسد و نمونه خمیری آن به دلیل سختی در حمل نقل و نگهداری منسوخ شده است . جدول قیمت  چسب بلوک هبلکس مقدار چسب کیفیت چسب قیمت چسب(تومان […]
.
بازگشت به صفحه قبل